logo

(06247) 4-13-51
Головна » Збори » Проведення чергових загальних зборів 30 квітня 2019 року

Проведення чергових загальних зборів 30 квітня 2019 року

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНСЬКА»

 

Місцезнаходження: 85205, Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11

код за ЄДРПОУ 00176495

(далі також «Товариство» або ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська»)

 

Повідомляє про те, що 30 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 85205, Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет охорони праці (адміністративно-виробнича будівля, 2 поверх) відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

Проект питання порядку денного

Проект рішень щодо кожного з питань порядку денного

1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

 

 

 

 

 

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії:

 • Шевченко Наталія Володимирівна

Члени Лічильної комісії:

 • Гуліда Маргарита Віталіївна
 • Дишляєва Надія Олексіївна

1.2. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів.

2.

Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства:

 • виконуючого обов’язки директора Товариства Тарасенка Володимира Петровича

Секретарем  річних Загальних зборів Товариства обрати:

 • Шевченко Інну Миколаївну.

3.

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

 • бюлетені для голосування на річних Загальних зборів акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставлення відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів головою лічильної комісії.

4.

Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

 • з кожного питання порядку денного оголошується доповідач. Основна доповідь – до 15 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 10 хвилин, запитання подаються в письмовому вигляді голові Загальних зборів;
 • голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
 • голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 7 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу  лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

5.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2018 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2018 роки (додається).

5.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013-2018 роки не приймати.

6.

Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства за 2013-2018 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2018 роках (додається).

6.2.  Рішень за результатами розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства не приймати.

7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2018 роки.

Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2018 роки (додаються).

8.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013-2018 роки.

Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013-2018 роках покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

9.

Зміна типу та найменування Товариства.

9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року змінити найменування Товариства:

 • повне найменування українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ТОРЕЦЬКА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ТОРЕЦЬКА»;
 • повне найменування українською мовою: з ПАТ  «ЦЗФ «ТОРЕЦЬКА» на АТ «ТОРЕЦЬКА»;
 • повне російською мовою: С ПУБЛИЧНОГО АКЦЫОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ТОРЕЦКАЯ» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРЕЦКАЯ»;
 • скорочене російською мовою: с ПАО «ЦОФ «ДЗЕРЖИНСКАЯ» на АО «ЦОФ «ТОРЕЦКАЯ».

9.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

10.

Внесення змін до Статуту Товариства

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальним зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.

Про списання основних засобів

Надати згоду на списання основних засобів, що перебувають у непридатному для експлуатації технічному стані у відповідності та порядку діючого законодавства України (перелік додається).

12.

Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства

Затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». Затвердити положення про Загальні збори Товариства, положення про виконавчий орган Товариства.

 

Перелік акціонерів ПАТ «ЦЗФ «ДЗЕРЖИНСЬКА», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 30 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2019 року.

 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ЦЗФ «ДЗЕРЖИНСЬКА» для здійснення персонального повідомлення про проведення 30 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 18 січня 2019 року станом на 31 грудня 2018 року.

 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» 30 квітня 2019 року з 11 години 30 хвилин до 12 години 00 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85205, Україна, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет охорони праці (адміністративно-виробнича будівля, 2 поверх).

 

Для реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства акціонерам  необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85205, України, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет юриста (адміністративно-виробнича будівля, 2 поверх) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.30 годин до 15.00 годин. У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - в.о. директора – Тарасенко Володимир Петрович, телефон для довідок (06247) 9-33-51.

 

Для ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85205, України, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет юриста (адміністративно-виробнича будівля, 2 поверх) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.30 годин до 15.00 годин із письмовою заявою на ім’я Товариства.

 

На письмові питання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові питання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення річних Загальних зборів перед початком роботи скликаних річних Загальних зборів в місці проведення річних загальних зборів.

 

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст.. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

 

Загальна кількість акцій Товариства складає 62 572 300 шт., загальна голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 0

 

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства:

http://tsof-dz.com.ua

За інформацією звертатися за телефоном: 06247 – 9 13 51

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

ПАТ «ЦЗФ «ДЗЕРЖИНСЬКА»

Найменування показника

період

 

Звітний 2018 р.*

Попередній 2017 р.**

Усього активів 

10922

12071

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4071

4217

Запаси

6075

7425

Сумарна дебіторська заборгованість

766

418

Гроші  та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-

-

Власний капітал

-40160

-37469

Зареєстрований (пайовий./статутний капітал

15643

15643

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

51082

49540

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2691

-1222

Середньорічна кількість акцій (шт.)

62572300

62572300

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,04301

-0,01953

 

* - Попередні дані. Остаточні показники фінансово - господарської діяльності товариства, підтверджені аудиторським висновком, будуть надані на річних Загальних зборах Товариства;

**Основні показники за 2017 рік наведені  з урахуванням  коригувань  при виправлені  помилок.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлені.

 

В.о. директора                                                                                    В.П. Тарасенко

Метки: